FAROT s.r.o., který je provozovatelem AC Fitness Academy, se stal realizátorem projektu č.CZ.1.07/1.3.41/02.0052 s názvem „ Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji“ financovaného z GG OP VK Jihomoravského kraje.

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory:

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu:

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti moderních pohybových aktivit v Jihomoravském kraji

Datum zahájení projektu: 1.2.2013
Datum ukončení projektu: 31.10.2014
Celkové způsobilé náklady projektu: 2 090 168,00 Kč

OBSAH, CÍLE A KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Projekt vychází z aktuální potřeby zavést do každodenních činností MŠ takové moderní pohybové aktivity, které zvýší zájem dětí o pohyb a podpoří jejich harmonický vývoj. S tím souvisí také dostatečný počet odborně připravených pedagogů, kteří znají moderní a pro děti přitažlivé trendy pohybových aktivit a jsou schopni je zaujmout. Obsah projektu zaměřen na vytvoření metodických materiálů, vyškolení pedagogických pracovníků z MŠ v JMK v oblasti aerobiku pro děti předškolního věku a cvičení na velkých míčích a implementaci nových znalostí a dovedností do praxe MŠ v souladu se ŠVP. Pohybové aktivity lze vzájemně dobře kombinovat a budou pro děti upraveny adekvátně k jejich pohybovým zkušenostem a fyzickým předpokladům. Cílem je seznámit pedagogy s novými náměty pro jejich praxi v oblasti TV, zvýšit jejich pohybovou gramotnost a implementovat ji do praxe. Projekt je rozdělen do 4 klíčových aktivit. Do projektu je zapojeno 38 MŠ z JMK. Projekt bude realizován odborníky s mnohaletou praxí.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ v oblasti moderních pohybových aktivit, které jsou natolik atraktivní a zajímavé, že u dětí zvýší zájem o tělesnou výchovu a pohyb a také u nich podpoří chuť více a aktivněji se jí účastnit. S tímto cílem úzce souvisí vytvoření metodických materiálů v tištěné i obrazové podobě a možnost odborných konzultací v průběhu vzdělávání.

Realizací projektu chceme především dosáhnout:

 • zvýšení kompetencí a podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků prostřednictvím akreditovaného vzdělávání
 • zvýšení uplatnitelnosti pedagogů na trhu práce
 • zavedení nových pohybových aktivit do výuky MŠ a jejich implementace do ŠVP, vč. možnosti bezplatného vybavení potřebným náčiním pro pedagogy (velké míče)
 • zatraktivnění výuky tělesné výchovy pro děti s cílem jejich komplexního a harmonického rozvoje
 • pochopení tvorby pohybových programů pro danou věkovou skupinu
 • získání vědomostí a dovedností pro praxi a zajištění motivace k uplatnění získaných znalostí a dovedností
 • posílení konkurenceschopnosti ČR potažmo Jihomoravského kraje prostřednictvím modernizace systému vzdělávání v MŠ

Důvodem zavedení plánovaných pohybových aktivit do vzdělávání v obecné rovině je prevence civilizačních chorob, svalových dysbalancí, prevence a snižování sociálně patologických jevů jako jsou např. šikana a agresivita, která se začíná projevovat již i u dětí předškolního věku.

Klíčové aktivity projektu:

 1. Úvodní workshop s cílovou skupinou, vznik intranetu
 2. Vytvoření obsahu vzdělávacích modulů, vč. metodických materiálů a instruktážních DVD a CD
 3. Pilotní realizace akreditovaného vzdělávání a konzultační činnost
 4. Evaluace vzdělávání, závěrečný workshop s účastníky vzdělávání, implementace do ŠVP

CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU

Cílovou skupinou projektu tvoří pedagogičtí pracovníci – učitelé mateřských škol v Jihomoravském kraji, kteří po absolvování akreditovaného vzdělávání implementují získané poznatky do každodenní praxe.

MÍSTO REALIZACE PROJEKTU

AC Fitness
Merhautova 224
Brno-Černá Pole

KONTAKTNÍ OSOBA

PaedDr. Hana Toufarová, projektová manažerka
email: toufarova@acfitness.cz

Databáze výstupů projektu financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je k dispozici na této adrese: https://databaze.op-vk.cz